Zaznacz stronę

Oferta

Metoda OL

Zachodnioeuropejski model pracy rozwojowej stanowi idealną płaszczyznę do skutecznego pogłębiania świadomości oraz umiejętności przekładających się wprost na efektywne zarządzanie oraz współpracę zespołów. Skuteczność metody bazuje na budowaniu świadomości Uczestników wokół wspólnie przeżywanej praktyki, w trakcie kilkudniowej wyprawy turystycznej. Występujące w jej trakcie „namacalne” efekty, dzięki merytorycznej analizie dokonywanej przez Trenerów OL, pozwalają formułować bezpośrednie wnioski dla liderów i zespołów, możliwe potem do przeniesienia na grunt codziennej pracy.

Niezależnie od zakresu bloku tematycznego, metoda Outdoor Learning pobudza wyobraźnię oraz zwiększa „przyswajanie” wiedzy, m.in. poprzez większą różnorodność bodźców i szerszy horyzont percepcyjny.

Model pracy w przyrodzie w oparciu o ściśle praktyczne wyzwania, oferuje Uczestnikom wartość dodaną, w postaci pogłębiania:

 • wrażliwości interpersonalnej, niezbędnej np. w zakresie skutecznej komunikacji;
 • efektywnego kierowania zespołem oraz bycia członkiem zespołu w sytuacjach nagłych i nietypowych, wymagających wyjścia poza strefę komfortu;
 • zaradności praktycznej, kreatywności, improwizacji i poszukiwania rozwiązań;
 • pracy na zasobach oraz odkrywania nowych predyspozycji i mocnych stron;
 • relaksu i odpoczynku dzięki wpływowi naturalnego otoczenia.

Organizacja wyprawy

Niezależnie od tematu szkolenia, schemat organizacji i przebiegu wyprawy jest jednolity. Przedstawiony plan dotyczy minimalnych ram czasowych, w których Trenerzy OL (Outdoor Learning) mogą skutecznie wykonywać zadania rozwojowe. Do tego niezbędna jest określona liczba dni i dziejący się w ich trakcie proces grupowy.

W zależności od potrzeb Zespołu, możliwy jest dłuższy i poszerzony tematycznie zakres. Wydłużenie czasu wyprawy jest istotnym akceleratorem zjawisk interpersonalnych i grupowych oraz skuteczności metody.

Liczba uczestników: optymalnie 10 osób (możliwa praca z grupami 6-12 osobowymi).
Liczebność kadry OL obsługującej szkolenie: w zależności od wielkości grupy, od 2 do 3 osób.
Czas wyprawy: minimum 2,5 dnia szkoleniowego (w tym 1 nocleg w hotelu i 2 noclegi w lesie), nie wliczając czasu dojazdu i powrotu z miejsca zbiórki.

Organizator zapewnia:

 • doświadczoną kadrę OL prowadzącą szkolenie;
 • wyposażenie zespołowe;
 • wsparcie samochodu logistycznego;
 • sprzęt indywidualny;
 • sugestię dotyczącą wyboru hotelu;
 • miejsca biwakowe.

Przywództwo

Odważne decyzje spotkają się z pogłębioną świadomością menadżera w zakresie: rozumienia czynników sukcesu, obiektywnego wglądu w mocne strony członków zespołu oraz świadomości samego siebie jako lidera – wówczas przywództwo staje się częścią sukcesu Twojego zespołu, za którego pracę odpowiadasz. Taki rezultat osiągnąć można dzięki praktycznemu rozwijaniu kompetencji menadżerskich.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • rola i odpowiedzialności lidera,
 • źródła autorytetu osobistego,
 • sprawczość, czynniki sukcesu,
 • motywacja wewnętrzna i
 • motywowanie,
 • bariery i blokady skutecznego przywództwa.

Pozostałe moduły tematyczne w ofercie CIE, poszerzające zakres rozwoju kadry metodą Outdoor Learning:

 • praca zespołowa,
 • nowa motywacja,
 • radzenie sobie ze stresem.

Nasza kadra