Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO jest Centrum Innowacyjnej Edukacji z siedzibą w Bukwałdzie (dalej: CIE).

Możesz skontaktować się z Nami w następujący sposób:

  • listownie na adres: Centrum Innowacyjnej Edukacji, Bukwałd 5 C, 11-001 Bukwałd
  • przez formularz kontaktowy na stronie https://ciedu.eu
  • przez email: info@ciedu.eu

W kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, adres email: rodo@ciedu.eu

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu wykonania usług szkoleniowych, doradztwa personalnego, obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, a w szczególności w celach:

a) zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia, warsztatu lub wykładu (wydarzenia) przez Centrum Innowacyjnej Edukacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) udostępniania materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez CIE – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d) ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www CIE oraz na profilach CIE w portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
e) wykonywania obowiązków informacyjnych przewidzianych prawem oraz bieżącej korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO;
f) archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
g) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
h) związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Administrator danych osobowych uprawniony jest do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania świadczonych usług.

Twoje dane będą przetwarzane przez media społecznościowe Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn w ramach udostępnienia ich na profilach CIE we wspomnianych mediach.

W przypadku wydarzeń dofinansowanych przez instytucje państwowe dane mogą być przekazane do tych instytucji w celach rozliczeń lub sprawozdawczości, regulowanych odpowiednimi ustawami, o czym, przy rejestracji na każde z wydarzeń osobno, będzie zamieszczona wyraźna informacja.

Administrator zobowiązany jest do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług na rzecz Administratora, za pośrednictwem których Administrator dba o serwis i sprawność sprzętu teleinformatycznego, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych osobowych oraz jakość świadczonych usług.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) bez Twojej wyraźnej pisemnej zgody, wypełnianej każdorazowo.

Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości. Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do wykonania usług szkoleniowych/edukacyjnych wykonywanych przez Administratora może skutkować odmową udzielenia tych świadczeń.
W zakresie świadczonych usług nie będziesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  •  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.